Krijg een kans


Met ingang van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een aantal regelingen die voorheen landelijk geregeld waren.
Al deze regelingen zijn er op gericht om alle inwoners van gemeenten zoveel mogelijk en naar vermogen mee te laten doen in de maatschappij.
Belangrijkste regelingen hierbij zijn de Wmo en de Participatiewet.

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
De Wmo heeft als doel burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten.
De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning.
Per 1 januari 2015 is de Wmo gewijzigd. Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Dat houdt in dat de Wmo per gemeente iets kan verschillen.

Taken gemeente
Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten een aantal taken waarop zij zich moeten richten:  

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen 
 • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving 
 • Maatschappelijke opvang aanbieden 
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen 
 • Informatie, advies en cliĆ«ntondersteuning geven 
 • Verslavingsbeleid bevorderen 
 • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen
Wijziging Wmo
Per 1 januari 2015 is de langdurige zorg hervormd, omdat verschillende taken vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de zorgverzekeraars, gemeenten en naar de overheid via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Er is inmiddels ook een nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015).
De voormalige AWBZ-taken met betrekking tot huishoudelijke hulp en ondersteuning zijn overgeheveld naar deze nieuwe Wmo. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen. Veel andere taken, zoals persoonlijke verzorging en verpleging vallen per 1 januari 2015 onder de zorgverzekering.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen. 

Wat is de Participatiewet?
Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
De uitvoering van deze wet ligt bij de gemeente. Deze is dus ook verantwoordelijk voor regelingen en activiteiten die de mogelijkheid ondersteunen om te gaan werken en (geheel of gedeeltelijk) in een eigen inkomen te voorzien. 

Wijkteams?
Aangezien de Wmo, de Participatiewet en de wet Jeugdzorg veel overlap hebben, stellen de meeste gemeenten Sociale wijkteams in.
In een sociaal wijkteam zitten vaak medewerkers vanuit verschillende organisaties. Zij bekijken de totale situatie van de hulpvragers en proberen een plan te maken waarin het inzetten van de eigen kracht en het eigen netwerk een grote rol spelen. Maar waarin ook hulp op maat geboden wordt.
Wijkteams zijn zo samengesteld dat er op vele vlakken ondersteuning geboden kan worden en dat er tevens inzicht is in de lokale mogelijkheden (wat kan er bijvoorbeeld via een buurthuis geregeld worden, welke fondsen zijn er mogelijk beschikbaar enz.) Iedere gemeente zal deze ondersteuning op diens eigen manier regelen.  

 Contact

 •  Voor de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden:
   stuur een mail naar
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 •  
   Voor de gemeenten Assen en Midden-Drenthe:
   stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.